Březen 2010

Ekológia

2. března 2010 v 20:15 | Linda
Ekológia (← z gréc. oikos - dom, logos - slovo) je vedný odbor biológie, ktorý skúma vzťahy medzi organizmami a životním prostredím a vzťahy medzi živými organizmami navzájom.
Ekológia študuje ekologické systémy, ich štruktúru, organizáciu a zmeny v nich prebiehajúce. Prístup ekológie k štúdiu životného prostredia sa často považuje za interdisciplinárny. Ekológia poskytuje teoretické a praktické poznatky pre riešenie problémov životného prostredia. Poznanie základných ekologických princípov a zákonitostí je nutné pre zachovanie prírodnej rovnováhy; nutné pre trvalú existenciu zdravej a produkčnej krajiny.
Podľa inej uznávanej definície, používanej obzvlášť v humánnej ekológií, je ekológia trojstranný vzájomný vzťah medzi jedincami jedného druhu, organizovanou aktivitou tohto druhu a životným prostredím, v ktorom táto aktivita prebieha.

Názov


Termín ekológia zaviedol v roku 1886 nemecký biológ Ernst Haeckel. Vo svojom diele Všeobecná morfológia organizmov ho definuje ako vedu "…o vzťahoch organizmov s okolitým svetom, to znamená v širšom význame veda o podmienkach života."
V angličtine sa niekedy stretávame s písaním slova ekológia tak, ako ho uviedol Eugenius Warming v názve svojho diela The Oecology of Plants (Ekológia rastlín).
Špecialista zaoberajúci sa ekológiou sa nazýva ekológ.

Podobory


Medzi hlavné pododbory (usporiadané podľa rozsahu predmetu štúdia od najužšieho po najširší) patria:
 • behaviorálna ekológia - študuje ekologické a evolučné základy správania živočíchov a úlohu ich správania v procese adaptácie na podmienky ich životného prostredia
 • druhová ekológia (autekológia) - skúma priame vzťahy druhov k ich prostrediu
 • populačná ekológia (demekológia) - zaoberá sa dynamikou populácií jednotlivých biologických druhov a vzájomnými vzťahmi medzi populáciami a faktormi prostredia
 • ekológia spoločenstiev (synekológia) - študuje vzťahy medzi druhmi v rámci biologických spoločenstiev
 • krajinná ekológia - skúma interakcie medzi jednotlivými zložkami krajinej sféry
 • ekológia ekosystémov - zaoberá sa tokom látok a energie v ekosystéme
 • globálna ekológia (makroekológia) - pristupuje k otázkam ekológie z globálneho hľadiska
Ekológia sa rozdeľuje aj podľa cieľových skupín záujmu, napríklad:
 • ekológia zvierat
  • ekológia hmyzu
  • humánna ekológia
 • ekológia rastlín

Základné pojmy

bióm - biosféra - biotop - ekologická nika - ekosystém - spoločenstvo - životné prostredie

Ekologické disciplíny

Ekológia je obsiahla veda, ktorá sa člení na hlavné a vedľajšie pododbory. Základné rozdelenie je:
 • všeobecná ekológia - zovšeobecňuje ekologické javy bez ohľadu na systematickú príslušnosť organizmov
 • špeciálna ekológia - študuje životné podmienky organizmov v rôznych typoch prostredia
 • aplikovaná ekológia - zaoberá sa praktickým využitím poznatkov ekológie

Ekologická kríza

Ekologická kríza vo zmysle ohrozenia Zeme je reálna skutočnosť. Jej hroziace následky môžu poškodiť celú Zem, dlhodobo a nenávratne. Z tohto hľadiska ide o tri ekologické hrozby:
 • vyčerpanie prírodných zdrojov
 • znečistenie životného prostredia
 • ohrozenie života
Tieto tri prvky sú navzájom prepojené. Riešiť ich izolovane je odsúdené na neúspech.